Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Nabożeństwo ekumeniczne z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan '2020 w kościele ewangelicko-reformowany w Bełchatow…

Ks. Krzysztof Góral uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Częstochowie

„Brak jedności chrześcijan jest nadal swoistym zgorszeniem, skandalem dla współczesnego nam świata”…

Ks. bp Marek Izdebski brał udział w II Dniu Judaizmu w Łodzi

Po raz drugi obchodzono w Łodzi Dzień Judaizmu. Hasło tegorocznych uroczystości, organizowanych prze…

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie powstała w 1983 roku. W tym małym wówczas mieście zaczęli się osiedlać ewangelicy z pobliskich parafii – z Kucowa (dziś Kleszczowa) i Zelowa, gdyż na terenie Bełchatowa powstawał wielki Kombinat Węglowo-Energetyczny. Dla tego rejonu była to swoista rewolucja. Okoliczne wsie, także te, w których mieszkali ewangelicy, ulegały stopniowej likwidacji. Zamieszkali w nich rolnicy mogli teraz znaleźć pracę w przemyśle. Mieli ją przede wszystkim ci, którzy wcześniej czy później musieliby opuścić przejmowane przez kopalnię tereny. Osiedlający się w Bełchatowie ludzie, którzy znaleźli zatrudnienie w kombinacie, otrzymywali równocześnie mieszkanie w tym mieście.

Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego, obserwując tę nową sytuację, w porozumieniu ze współwyznawcami, którzy już osiedlili się w Bełchatowie, podjął decyzję o utworzeniu w tym mieście parafii. Początkowo jej członkowie spotykali się na nabożeństwach w domach prywatnych i byli obsługiwani przez duchownego z Zelowa. W związku z migracją ludności liczba bełchatowskich parafian zwiększała się z roku na rok. W Bełchatowie osiedlali się nasi współwyznawcy z parafii Kuców-Kleszczów oraz młodzi mieszkańcy Zelowa.

W 1985 roku, dzięki subwencji Gustaw Adolf Werk, parafia zakupiła dom w centrum miasta, w którym po przeprowadzeniu generalnego remontu mieści się obecnie kaplica, mała salka katechetyczna, kancelaria i mieszkanie duchownego.

Uroczyste otwarcie ośrodka parafialnego nastąpiło w 1988 roku. Od roku 1986 pracuje tu ks. Marek Izdebski. Obecnie parafia liczy ponad 150 członków, wśród których przeważają ludzie młodzi. Luteranie, mieszkający w Bełchatowie, są otoczeni opieką duszpasterską przez nasz zbór. Regularnie odbywają się nabożeństwa, lekcje religii (w 4 grupach), spotkania młodzieży, a także godziny biblijne oraz bibliodrama. Dzieci uczestniczą w różnych akcjach ogólnokościelnych – kursach katechetycznych, zimowiskach, a młodzież w obozach. W 1995 roku rozpoczęła działalność szkółka niedzielna. Zajęcia odbywają się równolegle z nabożeństwem.

Nasz zbór utrzymuje dobre kontakty ekumeniczne ze wszystkimi parafiami rzymsko-katolickimi w mieście. Od 1989 roku odbywamy wspólne nabożeństwa w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Przed kilkunastu laty zmieniła się rzeczywistość w naszym kraju. Stanęliśmy wobec nowych wyzwań. Przed naszym Kościołem otworzyły się nowe możliwości działania, którym staramy się sprostać. Wymaga to jednak nowego myślenia o Kościele, częstokroć zmiany utartych przyzwyczajeń, wyjścia poza obręb przyjętych dotąd rozwiązań i ustalonych schematów. Trzeba nam dziś zastanowić się nad tym, co zmienić, co wprowadzić nowego, jak wyjść szerzej ze Słowem o wierze do współczesnego człowieka, jak mu pomóc w obliczu różnych zagrożeń i lęków. W naszej parafii poważnie nad tym myślimy, czego wyrazem była uchwała Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru, dotycząca budowy nie tylko nowego kościoła, ale także centrum pracy z młodzieżą, które otrzymało nazwę Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości.

Wokół ośrodka skupiła się grupa ludzi z różnych kręgów i środowisk, które doprowadziły do powstania Stowarzyszenia OPIRO. Nie miały tutaj znaczenia przekonania czy światopogląd. Członkami tego stowarzyszenia są: ewangelicy, katolicy oraz osoby o nieokreślonym stosunku do religii. Uważamy bowiem, że szczytny cel pomocy innym powinien pokonywać wszelkie granice, również wyznaniowe. Problemy XX i XXI wieku, takie jak narkomania, alkoholizm, bezrobocie czy AIDS, pozostają ciągle nierozwiązane. Ignorowanie problemu, pomimo jego dużej skali, nie powinno być zjawiskiem normalnym. Bełchatów – miasto, w którym średnia wieku mieszkańców jest niższa od występującej w większości miast polskich – znajduje się jeszcze w okresie budowania społecznych więzi i jest podatne na wszelkie zagrożenia. Wiele rodzin ubożeje, następuje kryzys podstawowych wartości i powstają tak zwane rodziny dysfunkcjonalne.

Celem Stowarzyszenia OPIRO jest stworzenie możliwości uczenia się i wypróbowywania nowych wzorców zachowań, alternatywnych wobec zachowań patologicznych. Próbujemy pokazać ludziom, że można żyć inaczej, pełniej i bardziej twórczo. Od początku w działalność OPIRO włączył się ks. Lothar Knoch. Pełniąc funkcję superintendenta IV Okręgu Synodalnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Wschodniej Fryzji, doprowadził do zawarcia umowy partnerskiej między parafią w Bełchatowie a IV Okręgiem Synodalnym w sprawie budowy OPIRO. To umożliwiło parafii wystąpienie o dotację na ten cel do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Swoim zaangażowaniem oraz licznymi kontaktami z niemieckimi politykami, ks. Lothar Knoch w znacznej mierze przyczynił się do tego, że latem 1997 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o przyznaniu dotacji na budowę nowego obiektu. Obok FWPN pomoc materialną przekazały: Gustaw Adolf Werk, Akcja „Höffnung für Osteuropa”, Kościół Ewangelicki z Westfalii, Kościół Prezbiteriański USA, Rada Miasta Bełchatowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Budowa rozpoczęła się zimą 1998 roku i trwała prawie dwa lata. Uroczyste otwarcie nowego ośrodka nastąpiło 22 października 1999 roku. W nowym budynku znalazły dla siebie miejsce trzy podmioty: parafia ewangelicko-reformowana z kaplicą, gdzie o 9.30 odbywają się niedzielne nabożeństwa, Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, który działa w ramach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Ośrodek ten prowadzi świetlicę dla dzieci z biednych rodzin, a w okresie wakacyjnym półkolonie dla dzieci z naszego miasta.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości
97-400 Bełchatów
ul. Okrzei 1 a
tel. (0-44) 632 70 90

Ośrodek prowadzi działania nakierowane na dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat (od początku szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej), oraz rodziców i rodziny. Trafiają do nas dzieci kierowane bezpośrednio przez rodziców, pedagogów szkolnych i nauczycieli, przez Poradnię Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to najczęściej dzieci z trudnościami rodzinnymi (typu: problemy alkoholowe, konflikty na płaszczyźnie rodzic-dziecko, problemy wieku dorastania), z trudnościami wychowawczymi, z kłopotami w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów rówieśniczych, z problemami agresji i autoagresji.

W ramach terapii realizujemy założone cele:

  • wyuczenia technik i sposobów rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z nimi,
  • poprawy w relacjach interpersonalnych,
  • nauki poprawnej komunikacji,
  • nauki asertywnych zachowań,
  • podnoszenia poczucia własnej wartości w oparciu o rzeczywiste sukcesy, dostrzeganie swoich mocnych stron i umiejętności,
  • nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  • nabycia umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie z ich konsekwencjami,
  • dostarczania wiedzy na temat środków uzależniających i uzależnień,
  • pobudzania zainteresowań i twórczych działań.


W Ośrodku Profilaktyki i Rozwoju Osobowości działają:
Młodzieżowa Akademia Umiejętności i MegaCalMłodzieżowa Akademia Umiejętności realizuje swoje działania poprzez spotkania grupowe (ok. 10 osób – w podobnym wieku), indywidualne i rodzinne. Spotkania grup odbywają się raz w tygodniu. Spotkanie trwa od 2 do 3 godzin. Częstotliwość spotkań indywidualnych ustalana jest w zależności od potrzeb, najczęściej odbywają się one raz w tygodniu i trwają około godziny. Spotkania rodzinne odbywają się raz w miesiącu.

Drugim niezwykle ważnym działaniem, oprócz wymienionych już zajęć terapeutycznych i rozwojowych, są spotkania Grup Alternatywnego Spędzania Czasu Wolnego. Są to grupy teatralne, plastyczne, muzyczne, zespoły wokalno-instrumentalne, będące ofertą alternatywną wobec spędzania czasu w sposób nie aprobowany społecznie (picie alkoholu, narkotyki, zachowania przestępcze).

Akademia pracuje każdego dnia od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, niektóre zajęcia odbywają się również w soboty i niedziele (grupa teatralna dla młodzieży, warsztaty, koncerty itp.).

W Akademii pracują instruktorzy, psychologowie i pedagodzy.

Kierownikiem programu MAU jest pedagog – mgr Elżbieta Paczka.

Patronat nad ośrodkiem sprawuje stowarzyszenie pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia OPIRO jest mgr Zofia Wołoszczak.
Wszystkie zajęcia w ośrodku są bezpłatne.


Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei l
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89


Kolegium Kościelne
Prezes Kolegium – GOLA WŁADYSŁAW
Z-ca prezesa – MIROSŁAW JANCYK

Członkowie
Ks bp MAREK IZDEBSKI
ZENON DUBIELCZYK
HENRYK NOWACKI
JAN POSPISZYŁ
PAWEŁ WOLSKI
KRZYSZTOF WODZYŃSKI

Komisja Rewizyjna:
MIROSŁAWA KARDAS-WODZYNSKA
AGNIESZKA GOLA-WOŻNIAK
KAROL MATYS

Delegaci na Synod:
MIROSŁAW JANCYK
WANDA NIEWIECZERZAŁ
PAWEŁ WOLSKI

Z-cy Delegatów:
ZASTĘPCY DELEGATÓW
ZENON DUBIELCZYK
HENRYK NOWACKI
KRZYSZTOF WODZYŃSKI

PREZES OPIRO – KRZYSZTOF WODZYŃSKI

Ks. bp Marek Izdebski

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30